วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ประเภทของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสองประเภท คือ
O ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ประกอบด้วย
- ระบบปฎิบัติการ
- โปรแกรมอรรถประโยชน์
O ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)
- ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
- ซอฟต์แวร์เฉพาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น